Mapelastic SMART

Elastyczna, dwuskładnikowa cementowa zaprawa uszczelniająca podkłady, przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych, balkonów, tarasów, łazienek, basenów pływackich i betonu. Przeznaczona do nakładania pędzlem lub wałkiem.

Mapelastic Smart można nakładać na posadzki i tynki cementowe, na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp. (jeżeli są czyste i mocno związane z podłożem). Mapelastic Smart — ze względu na swoją półpłynną konsystencję — jest polecany szczególnie do uszczelniania konstrukcji o nieregularnych kształtach, gdzie utrudnione jest nakładanie zapraw przy użyciu pacy. Zaprawę Mapelastic Smart  nakłada się pędzlem lub wałkiem, na powierzchnie idealnie czyste i mocne. Zaleca się naniesienie na podłoże dwóch warstw preparatu. W przypadku nanoszenia zaprawy na powierzchnie poziome, na podłoża szczególnie narażone na obciążenia lub popękane, zaleca się zatopienie w drugiej warstwie zaprawy siatki Mapenet 150 (4x4,5 mm). W celu zwiększenia wytrzymałości warstwy izolacyjnej i zdolności mostkowania (crack bridging) zaleca się zatopienie, przed naniesieniem drugiej warstwy, włókniny polipropylenowej Mapetex Sel (patrz karta tech.). Drugą warstwę wykonujemy po ok. 4-5 godzinach. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 2 mm, a w przypadku dwóch warstw izolacji — powinna wynosić min. 2 mm. Preparat należy nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Warstwę uszczelniającą Mapelastic Smart należy chronić przed opadami deszczu przez pierwsze 24 godziny po ułożeniu. Okładzinę ceramiczną możemy układać min. po 4-5 dniach od wykonania izolacji.  Mapelastic Smart odpowiada wymogom normy PN-EN 1504-2, w zakresie zasad ochrony powierzchni betonowych PI, MC i IR. Produkt jest również zgodny z wymogami normy PN-EN 14891.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapelastic

Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i żywic syntetycznych do uszczelniania balkonów, tarasów, łazienek i basenów.

Wykonywanie powłok wodochronnych na podłożach cementowych, uszczelnianie łazienek, natrysków, balkonów, tarasów, basenów pływackich itp. przed układaniem płytek ceramicznych. Mapelastic może być nakładany na podkłady i tynki cementowe, na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp. - pod warunkiem, że są czyste i mocno związane z podłożem. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 2 mm, natomiast grubość dwóch warstw izolacji powinna wynosić min. 2 mm. W przypadku nanoszenia zaprawy na powierzchnie poziome, na podłoża szczególnie narażone na obciążenia lub popękane, zaleca się zatopienie w drugiej warstwie zaprawy siatki Mapenet 150 (4x4,5 mm). W celu zwiększenia wytrzymałości warstwy izolacyjnej i zdolności mostkowania (crack bridging) zaleca się zatopienie, przed naniesieniem drugiej warstwy, włókniny polipropylenowej Mapetex Sel. Zaprawę należy nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Ułożona warstwa hydroizolacji Mapelastic powinna być zabezpieczona przed opadami deszczu przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu. Okładzinę ceramiczną można układać min. po 4-5 dniach od wykonania izolacji. Powłoka wykonana z Mapelastic zabezpiecza powierzchnię przed wodą, zachowując jednocześnie paroprzepuszczalność. Posiada zdolność pokrywania mikropęknięć w podłożu nawet do 2,5 mm (przy zastosowaniu Mapetex Sel). Mapelastic odpowiada wymogom normy PN-EN 1504-2, w zakresie zasad ochrony powierzchni betonowych PI, MC i IR. Produkt jest również zgodny z wymogami normy PN-EN  14891.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Plastimul 2K Super

Dwukomponentowa, wysokoelastyczna, bitumiczna emulsja hydroizolacyjna z dodatkiem kulek polistyrenowych.

Plastimul 2K Super jest stosowany do wykonywania hydroizolacji poziomych i pionowych powierzchni betonowych lub z cegły, które są poddane oddziaływaniu obciążeń dynamicznych, a także w niskiej temperaturze oraz w warunkach wysokiej wilgotności. Plastimul 2K Super jest dwuskładnikową wysokoplastyczną emulsją bitumiczną, niezawierającą rozpuszczalnika, z dodatkiem kulek polistyrenowych i spoiwa hydraulicznego. W celu przygotowania mieszanki należy wsypać spoiwo do emulsji bitumicznej i dokładnie wymieszać, stosując mieszadło i wiertarkę wolnoobrotową. Plastimul 2K Super jest nakładany przy użyciu pacy gładkiej lub ząbkowanej. Dzięki obecności spoiwa mieszanka szybko wysycha i tworzy powłokę wodoszczelną o właściwościach elastycznych.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Plastimul

Bitumiczna, wodoszczelna emulsja o uniwersalnym przeznaczeniu.

Plastimul jest stosowany do wykonywania hydroizolacji powierzchni poziomych i pionowych oraz ochrony betonu przed kwasami humusowymi podziemnych części budynków, ścian fundamentowych, przyczółków i podpór mostów, wiaduktów, estakad, murów oporowych. Dzięki swoim właściwościom adhezyjnym Plastimul może być również używany jako klej mocujący płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego czy wełny mineralnej. Plastimul jest wodną dyspersją, niezawierającą rozpuszczalnika, o konsystencji pasty. Jako hydroizolacja może być nakładany w wielu warstwach, również w połączeniu z cementem i drobnym piaskiem, dla uzyskania żądanej grubości. Po wyschnięciu Plastimul tworzy plastyczną powłokę wodoszczelną.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapeflex PU50 SL

Jednoskładnikowa, rozlewna masa poliuretanowa do uszczelnień poziomych lub o nachyleniu do 2% szczelin dylatacyjnych. Odkształcalność do 25% .

Mapeflex PU50 SL jest stosowany do uszczelnień szczelin dylatacyjnych poziomych na zewnątrz i wewnątrz. Mapeflex PU50 SL dobrze przywiera do powierzchni betonu i naturalnego kamienia, przy czym - w przypadku podłoży słabych i gdy dylatacja narażona jest na kontakt z cieczami lub poddana naprężeniom podczas eksploatacji — zaleca się stosowanie preparatu gruntującego Primer AS. W przypadku podłoży niechłonnych, takich jak: stal, aluminium, miedź, ceramika, szkło, blacha cynkowana zaleca się gruntowanie preparatem Primer M. Mapeflex PU50 SL jest klasyfikowany zgodnie z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapeflex PU30

Dwuskładnikowa, tiksotropowa masa epoksydowo-poliuretanowa do uszczelnień szczelin dylatacyjnych pionowych narażonych na oddziaływania chemiczne i silne obciążenia mechaniczne.

Po wymieszaniu obu składników uzyskuje się jednorodną masę o właściwościach tiksotropowych, do nakładania szpachlą zarówno w pionowych, jak i poziomych szczelinach dylatacyjnych i złączach, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w tym narażonych na oddziaływanie czynników chemicznych. Mapeflex PU30 stosuje się również do wypełnień szczelin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych narażonych na obciążenie ruchem wózków widłowych, a także posadzek w garażach i przejściach komunikacyjnych oraz dylatacji fundamentów maszyn i przejść rurowych przez ściany. Mapeflex PU30 jest klasyfikowany zgodnie z normą ISO 11600 jako F-7,5.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapeflex PU21

Dwuskładnikowy, samopoziomujący uszczelniacz poliuretanowy do połączeń posadzkowych, o maksymalnej rozszerzalności do 5%.

Elastyczne uszczelnianie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń konstrukcyjnych oraz spoin posadzek ceramicznych, ulegających przemieszczeniom użytkowym do 5%.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapefinish

Dwukomponentowa cementowa zaprawa drobnoziarnista do wygładzania powierzchni betonowych.

Mapefinish stosuje się do wyrównywania drobnych uszkodzeń powierzchni betonowych, a także jako warstwę wygładzającą naprawianych elementów. Mapefinish składa się z dwóch komponentów, które przygotowując do aplikacji, należy zmieszać ze sobą bez dodawania wody czy innych składników. Wymieszaną szpachlówkę nakłada się pacą na podłoże czyste i pozbawione części luźno związanych i substancji działających antyadhezyjnie. Przed aplikacją Mapefinish podłoże należy zwilżyć wodą. Szpachlówka Mapefinish może być nakładana w warstwach o grubości od 2 do 3 mm. W kilka minut po nałożeniu powierzchnię zaciera się pacą do tynków. Mapefinish spełnia wymagania normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R2 dla wyrobów przeznaczonych do napraw niekonstrukcyjnych oraz normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasady „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR)

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapegrout Tissotropico

Uniwersalna zaprawa naprawcza, o regulowanym skurczu, z dodatkiem włókien syntetycznych, stosowana do napraw betonu.

Zaprawa Mapegrout Tissotropico jest stosowana do napraw elementów konstrukcji żelbetowych (belki, dźwigary, słupy, płyty balkonowe, płyty stropowe) oraz do uzupełniania warstwy otuliny zbrojenia zniszczonej przez korozję prętów. Dzięki swoim wysokim parametrom mechanicznym zaprawa Mapegrout Tissotropico może być stosowana do napraw konstrukcyjnych. Zaprawa Mapegrout Tissotropico skomponowana jest ze spoiwa cementowego, selekcjonowanego wypełniacza, specjalnych domieszek i syntetycznych włókien. Zaprawę do użycia przygotowuje się, mieszając suche składniki z wodą w ilości 3,8-4,1 l na worek 25 kg. Mieszankę Mapegrout Tissotropico nakłada się ręcznie kielnią lub metodą natrysku mokrego na podłoże nośne, czyste, wolne od zanieczyszczeń i części luźno związanych, mające fakturę chropowatą. Przed aplikacją mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. Naprawy w jednorazowo nakładanej warstwie o grubości 30-35 mm można wykonać bez dodatkowego szalunku. Dla poprawy pielęgnacji zaprawy nakładanej na zewnątrz oraz dla dodatkowego obniżenia skurczu do mieszanki Mapegrout Tissotropico można dodać 0,25% (w stosunku wagowym) preparatu pielęgnacyjnego Mapecure SRA. Mapegrout Tissotropico odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 dla wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Planitop 430

Tiksotropowa zaprawa naprawcza o wytrzymałości na ściskanie na poziomie 30 N/mm2 z dodatkiem włókien syntetycznych, drobnego wypełniacza i o regulowanym skurczu. 

Zaprawa Mapegrout 430 (dawniej Planitop 430) stosowana jest do napraw powierzchni elementów konstrukcji (np. krawędzie płyt balkonowych, stropowych, narożników słupów i belek), a także tuneli, kanałów i innych obiektów hydrotechnicznych - w tym powierzchni mających stały kontakt z wodą do picia. Po zmieszaniu zawartości worka 25 kg z 17,5-18,5% wody uzyskuje się jednorodną zaprawę o dobrej urabialności i właściwościach tiksotropowych do nakładania również na powierzchniach pionowych bez konieczności stosowania dodatkowego szalunku. Mieszankę nakłada się ręcznie kielnią lub metodą natrysku mokrego maszyną tynkarską na podłoże nośne, czyste, pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniżających adhezję. Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić od 5 do 35 mm. W celu poprawy pielęgnacji zaprawy nakładanej na zewnątrz oraz dla dodatkowego obniżenia skurczu do mieszanki Mapegrout 430 można dodać 0,25% (w stosunku wagowym) preparatu pielęgnacyjnego Mapecure SRA. Mapegrout 430 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: